2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Open Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 16
Vul:  EW
Dealer W

WEST
NORTH
S  T 8 7 2
H  K T 8 5
D  J 4 3
C  Q 6
EAST
S  A Q 5 3
H  9 6
D  K 8 7 6 5
C  T 3SOUTH
S  K 6 4
H  A J 4 2
D  Q T 2
C  J 8 5
S  J 9
H  Q 7 3
D  A 9
C  A K 9 7 4 2

SOUTHWESTNORTHEAST
Z grossackMungerA grossackGong
 --PassPass1C
1NTPassPassPass

Lead: D6
DAD6D3DT
C2C3CQC5
CACTC6C8
CKS3H5CJ
C7S5H8H2
C4H9HTS4
C9SQHKH4
D9D5D4DQ
H3DKDJD2
HQD8S2HJ
S9D7S7S6

Result: NS +90
Imps: 0

Closed Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 16
Vul:  EW
Dealer W

WEST
NORTH
S  T 8 7 2
H  K T 8 5
D  J 4 3
C  Q 6
EAST
S  A Q 5 3
H  9 6
D  K 8 7 6 5
C  T 3SOUTH
S  K 6 4
H  A J 4 2
D  Q T 2
C  J 8 5
S  J 9
H  Q 7 3
D  A 9
C  A K 9 7 4 2

SOUTHWESTNORTHEAST
RathiKaplanBomberBrescoll
 --PassPassPass
1NTPassPassPass

Lead: D6
DAD6D3DT
C2C3CQC5
CACTC6C8
CKS3H5CJ
C9S5H8H2
C7H6S2S6
C4D5HTH4
H3H9HKHA
D9D8D4DQ
H7     D2

Result: NS +90
Imps: 0

Open Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 17
Vul: None
Dealer N

WEST
NORTH
S  Q 9 5 3 2
H  K 5 2
D  7
C  A 6 4 3
EAST
S  8 6
H  A 7 6
D  A Q 6 5
C  K J T 8SOUTH
S  A J T 7 4
H  Q J 8 4
D  T 8 3
C  9
S  K
H  T 9 3
D  K J 9 4 2
C  Q 7 5 2

SOUTHWESTNORTHEAST
Z grossackMungerA grossackGong
 --  --PassPass
1D Pass1S Pass
1NTPassPassPass

Lead: CJ
CQCJC3C9
SKS8S2SA
D9DQD7D8
C5CKC4S4
C2CTCAD3
D2S6SQS7
C7C8C6DT
H3H6HKH4
H9H7H2HJ
D4D5S3SJ
      ST

Result: NS -150
Imps: 9

Closed Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 17
Vul: None
Dealer N

WEST
NORTH
S  Q 9 5 3 2
H  K 5 2
D  7
C  A 6 4 3
EAST
S  8 6
H  A 7 6
D  A Q 6 5
C  K J T 8SOUTH
S  A J T 7 4
H  Q J 8 4
D  T 8 3
C  9
S  K
H  T 9 3
D  K J 9 4 2
C  Q 7 5 2

SOUTHWESTNORTHEAST
RathiKaplanBomberBrescoll
 --  --PassPass
1D Pass1S Pass
1NTDblPass2H
PassPass2NT3H
PassPassDblPass
PassPass  

Lead: HT
HTH6HKH4
H3H7H5H8
C2CJC3C9
SKS6S2SJ
H9HAH2HJ
D4S8S3ST
D2D5S5S4
C5C8SQSA
C7D6S9S7
D9DQD7D3
CQCKCAHQ

Result: NS -530
Imps: -9

Open Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 18
Vul:  NS
Dealer E

WEST
NORTH
S  T 5
H  9 6 4
D  A J T
C  A J 7 6 3
EAST
S  K Q 4
H  Q 3 2
D  Q 8 7 5
C  K 4 2SOUTH
S  J 8 7 3 2
H  J 8 7
D  K 4 3 2
C  5
S  A 9 6
H  A K T 5
D  9 6
C  Q T 9 8

SOUTHWESTNORTHEAST
Z grossackMungerA grossackGong
 --  --  --Pass
1C Pass2H *1Pass
3NTPassPassPass
  *1 alerted

Lead: SK
S6SKS5S2
S9SQSTS3
SAS4H4SJ
CQCKCAC5
CTC2C3D2
C9C4C6D3
C8D7CJH7
D6H3C7H8
HAH2H9HJ

Result: NS +600
Imps: 0

Closed Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 18
Vul:  NS
Dealer E

WEST
NORTH
S  T 5
H  9 6 4
D  A J T
C  A J 7 6 3
EAST
S  K Q 4
H  Q 3 2
D  Q 8 7 5
C  K 4 2SOUTH
S  J 8 7 3 2
H  J 8 7
D  K 4 3 2
C  5
S  A 9 6
H  A K T 5
D  9 6
C  Q T 9 8

SOUTHWESTNORTHEAST
RathiKaplanBomberBrescoll
 --  --  --Pass
1C Pass2C *1Pass
2H Pass3C Pass
3S Pass3NTPass
PassPass  
  *1 alerted

Lead: S3
S6SQS5S3
S9SKSTS7
SAS4H9SJ
CQC2C3C5
CTC4C6D4
C9CK    

Result: NS +600
Imps: 0

Open Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 19
Vul:  EW
Dealer S

WEST
NORTH
S  Q J 4
H  J 8 7 4
D  A T 2
C  A Q 4
EAST
S  9 3
H  T 9
D  K Q J 8 7 4
C  8 6 5SOUTH
S  A K 6 5
H  K Q 6
D  9 6
C  K J 7 2
S  T 8 7 2
H  A 5 3 2
D  5 3
C  T 9 3

SOUTHWESTNORTHEAST
Z grossackMungerA grossackGong
Pass2D Pass3NT
PassPassPass 

Lead: H2
H2H9HJHQ
D3DKD2D6
C9C5C4CJ
D5DQDAD9
HAHTH4H6
H3D4H7HK
S7S3SQSA
S2S9S4SK
S8D7SJS5
H5D8H8C2
C3   CAC7

Result: NS +200
Imps: 7

Closed Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 19
Vul:  EW
Dealer S

WEST
NORTH
S  Q J 4
H  J 8 7 4
D  A T 2
C  A Q 4
EAST
S  9 3
H  T 9
D  K Q J 8 7 4
C  8 6 5SOUTH
S  A K 6 5
H  K Q 6
D  9 6
C  K J 7 2
S  T 8 7 2
H  A 5 3 2
D  5 3
C  T 9 3

SOUTHWESTNORTHEAST
RathiKaplanBomberBrescoll
PassPass1C 1NT
Pass2NT*1Pass3C
Pass3D PassPass
Pass   
  *1 diamonds

Lead: SQ
S2S3SQSA
D5DKD2D9
H2HTH4HK
D3DQDAD6
S7S9SJSK
STD4S4S5
H3DJDTC2
HAH9H7HQ
S8D7H8S6
C3C5CAC7
H5D8HJH6
C9C6C4CK
CTC8CQCJ

Result: NS -110
Imps: -7

Open Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 20
Vul: All
Dealer W

WEST
NORTH
S  A K 2
H  7 4
D  K 8 7 3
C  A J 9 6
EAST
S  T 6 3
H  Q J T 6 2
D  6
C  8 5 4 3SOUTH
S  Q 9 5 4
H  A 9
D  Q J T 5 4
C  K T
S  J 8 7
H  K 8 5 3
D  A 9 2
C  Q 7 2

SOUTHWESTNORTHEAST
Z grossackMungerA grossackGong
 --Pass1NTPass
3NTPassPassPass

Lead: DQ
DAD6D3DQ
C2C5C9CT
D2H2DKDT
D9S6D8D4
CQC3C6CK
C7C8D7DJ
H3C4H4D5
H5H6H7HA
HKHT   H9

Result: NS -100
Imps: 0

Closed Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 20
Vul: All
Dealer W

WEST
NORTH
S  A K 2
H  7 4
D  K 8 7 3
C  A J 9 6
EAST
S  T 6 3
H  Q J T 6 2
D  6
C  8 5 4 3SOUTH
S  Q 9 5 4
H  A 9
D  Q J T 5 4
C  K T
S  J 8 7
H  K 8 5 3
D  A 9 2
C  Q 7 2

SOUTHWESTNORTHEAST
RathiKaplanBomberBrescoll
 --Pass1NTDbl*1
Rdbl2C *2Pass2D
3NTPassPassPass
  *1 4 card major 5 card minor
  *2 pass or correct

Lead: DJ
DAD6D3DJ
CQC5C6CK
D2STDKDT
D9S6D7DQ
S7H2D8D4
HKH6H4H9
C2C4C9CT
H3HQS2D5
H5HTH7HA

Result: NS -100
Imps: 0

Open Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 21
Vul:  NS
Dealer N

WEST
NORTH
S  Q 3
H  6
D  Q 8 7 6 4 2
C  K 5 4 2
EAST
S  4
H  Q 9 8 7 4 3
D  A 5
C  Q 8 6 3SOUTH
S  A J T 7 5 2
H  J T 5
D  J 9
C  A 7
S  K 9 8 6
H  A K 2
D  K T 3
C  J T 9

SOUTHWESTNORTHEAST
Z grossackMungerA grossackGong
 --  --Pass1S
Pass1NT*1Pass2S
PassPassPass 
  *1 semiforcing

Lead: CJ
CJCQCKCA
DTDAD2D9
SKS4S3ST
C9C3C2C7
HKH3H6HT
HAH4D7H5
H2H7SQHJ
    D4DJ

Result: NS +100
Imps: 0

Closed Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 21
Vul:  NS
Dealer N

WEST
NORTH
S  Q 3
H  6
D  Q 8 7 6 4 2
C  K 5 4 2
EAST
S  4
H  Q 9 8 7 4 3
D  A 5
C  Q 8 6 3SOUTH
S  A J T 7 5 2
H  J T 5
D  J 9
C  A 7
S  K 9 8 6
H  A K 2
D  K T 3
C  J T 9

SOUTHWESTNORTHEAST
RathiKaplanBomberBrescoll
 --  --Pass1S
Pass1NTPassPass
Pass   

Lead: D6
DKDAD6DJ
HKH3H6HJ
CJC3C2CA
H2H4D2HT
HAH7SQH5
C9CQCKC7
CTC8C5S2
DTD5DQD9
D3S4D8S5
S8H9D7S7
S6H8D4ST

Result: NS +100
Imps: 0

Open Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 22
Vul:  EW
Dealer E

WEST
NORTH
S  J 7
H  J 8 2
D  K T 9 7 5
C  K 5 3
EAST
S  A 9 8 6
H  7 5
D  J 3 2
C  J T 9 7SOUTH
S  Q 4
H  A Q 9 6
D  A Q 6
C  A Q 8 4
S  K T 5 3 2
H  K T 4 3
D  8 4
C  6 2

SOUTHWESTNORTHEAST
Z grossackMungerA grossackGong
 --  --  --2NT
Pass3C *1Pass3D
Pass3H Pass3NT
PassPassPass 
  *1 puppet

Lead: H3
H3H5HJHQ
D4DJDKD6
HTH7H8H9
S2S6S7SQ
C2C7C3CA
C6C9CKCQ
H4D2H2HA
D8D3D7DA
S5S8D5DQ

Result: NS -600
Imps: 1

Closed Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 22
Vul:  EW
Dealer E

WEST
NORTH
S  J 7
H  J 8 2
D  K T 9 7 5
C  K 5 3
EAST
S  A 9 8 6
H  7 5
D  J 3 2
C  J T 9 7SOUTH
S  Q 4
H  A Q 9 6
D  A Q 6
C  A Q 8 4
S  K T 5 3 2
H  K T 4 3
D  8 4
C  6 2

SOUTHWESTNORTHEAST
RathiKaplanBomberBrescoll
 --  --  --1C *1
2C *2Dbl*32D 2NT
Pass3NTPassPass
Pass   
  *1 16+ strong artificial
  *2 diamonds or majors
  *3 6-8 pts

Lead: S3
S3S9SJSQ
STSAS7S4
C2CJC3C8
C6C7C5C4
S5CTCKCA
S2C9D5CQ
D4D2D7DA
D8D3D9DQ
H3H5H2HQ
H4H7H8HA

Result: NS -630
Imps: -1

Open Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 23
Vul: All
Dealer S

WEST
NORTH
S  8 7 6
H  K J 8 4 3
D  K 4
C  K 5 3
EAST
S  A K J T 9 3
H  A T 9
D 
C  A J 7 2SOUTH
S  Q 5
H  Q 5
D  A Q J 8 6
C  Q T 9 6
S  4 2
H  7 6 2
D  T 9 7 5 3 2
C  8 4

SOUTHWESTNORTHEAST
Z grossackMungerA grossackGong
Pass1S Pass2D
Pass3S Pass4S
Pass4NTPass5C
Pass5D Pass6S
PassPassPass 

Lead: S6
S4SKS6S5
S2S3S7SQ
C4C2CKCT
    D4DQ

Result: NS -1430
Imps: -2

Closed Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 23
Vul: All
Dealer S

WEST
NORTH
S  8 7 6
H  K J 8 4 3
D  K 4
C  K 5 3
EAST
S  A K J T 9 3
H  A T 9
D 
C  A J 7 2SOUTH
S  Q 5
H  Q 5
D  A Q J 8 6
C  Q T 9 6
S  4 2
H  7 6 2
D  T 9 7 5 3 2
C  8 4

SOUTHWESTNORTHEAST
RathiKaplanBomberBrescoll
Pass1C *1Pass2C *2
Pass2D *3Pass2H *4
Pass2NT*5Pass4NT
Pass6C PassPass
Pass   
  *1 16+ artificial
  *2 game forcing diamonds
  *3 relay
  *4 4+ clubs
  *5 alerted

Lead: C3
C4C2C3CT
C8CJCKC6
    C5  

Result: NS -1370
Imps: 2

Open Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 24
Vul: None
Dealer W

WEST
NORTH
S  K T 6 5
H  Q J
D  T 9 3 2
C  8 7 2
EAST
S  A Q 8 3 2
H  K T 8 4
D  Q 5
C  9 4SOUTH
S  J 9 7
H  A 9 3
D  7 4
C  Q J 6 5 3
S  4
H  7 6 5 2
D  A K J 8 6
C  A K T

SOUTHWESTNORTHEAST
Z grossackMungerA grossackGong
 --1S Pass2S
DblPass2NT*1Dbl
3D PassPassPass
  *1 lebensohl

Lead: SA
S4SAS5S9
H2H4HJHA
CAC9C2CQ
DAD5D2D7
H5HKHQH9
H6HTD9H3
CTS2SKS7
DKDQD3D4

Result: NS +130
Imps: 5

Closed Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 24
Vul: None
Dealer W

WEST
NORTH
S  K T 6 5
H  Q J
D  T 9 3 2
C  8 7 2
EAST
S  A Q 8 3 2
H  K T 8 4
D  Q 5
C  9 4SOUTH
S  J 9 7
H  A 9 3
D  7 4
C  Q J 6 5 3
S  4
H  7 6 5 2
D  A K J 8 6
C  A K T

SOUTHWESTNORTHEAST
RathiKaplanBomberBrescoll
 --1S Pass2S
DblPass2NT*1Pass
3D Pass3NTPass
PassPass  
  *1 takeout. likely minors

Lead: C5
CTC4C2C5
DAD5D3D4
DKDQD9D7
S4SAS5SJ
H2H4HJHA
H5HKHQH9
  HT    

Result: NS -50
Imps: -5

Open Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 25
Vul:  EW
Dealer N

WEST
NORTH
S  J 8 7 4 3
H  K Q T
D  7 4
C  K T 9
EAST
S  T 9
H  J 8 3
D  Q T 9 5 3
C  5 4 3SOUTH
S  K Q
H  6 5 2
D  K 8
C  A Q J 7 6 2
S  A 6 5 2
H  A 9 7 4
D  A J 6 2
C  8

SOUTHWESTNORTHEAST
Z grossackMungerA grossackGong
 --  --Pass1C
DblPass2S Pass
3S Pass4S Pass
PassPass  

Lead: H6
H7H8HTH6
SAS9S3SK
S2STSJSQ
DAD3D4DK
H4H3HKH5
HAHJHQH2
H9      

Result: NS +450
Imps: 4

Closed Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 25
Vul:  EW
Dealer N

WEST
NORTH
S  J 8 7 4 3
H  K Q T
D  7 4
C  K T 9
EAST
S  T 9
H  J 8 3
D  Q T 9 5 3
C  5 4 3SOUTH
S  K Q
H  6 5 2
D  K 8
C  A Q J 7 6 2
S  A 6 5 2
H  A 9 7 4
D  A J 6 2
C  8

SOUTHWESTNORTHEAST
RathiKaplanBomberBrescoll
 --  --Pass1NT*1
PassPassPass 
  *1 14-16

Lead: H4
H4H3HTH2
H7H8HKH6
HAHJHQH5
H9C3D7D8
DAD3D4DK
S6S9SJSK
C8C4CKCJ
SASTS8SQ
S2D5S7C2
S5D9S4C6

Result: NS +300
Imps: -4

Open Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 26
Vul: All
Dealer E

WEST
NORTH
S  T 9 7 4
H  Q J T 6
D  A 5
C  A K 2
EAST
S  5 3
H  A 9 8 5 3
D  9 8 7 4
C  5 3SOUTH
S  A K 8
H  K 7 4
D  K 6 2
C  Q 9 8 7
S  Q J 6 2
H  2
D  Q J T 3
C  J T 6 4

SOUTHWESTNORTHEAST
Z grossackMungerA grossackGong
 --  --  --1NT
Pass2D Pass2H
PassPassPass 

Lead: DQ
DQD4D5DK
D3D7DAD2
H2H3HJHK
DTD8S9D6
S2S3STSA
C6HAH6H4
DJD9HTC7
S6H5HQH7
C4C3CKC8
CTC5CAC9

Result: NS +100
Imps: 0

Closed Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 26
Vul: All
Dealer E

WEST
NORTH
S  T 9 7 4
H  Q J T 6
D  A 5
C  A K 2
EAST
S  5 3
H  A 9 8 5 3
D  9 8 7 4
C  5 3SOUTH
S  A K 8
H  K 7 4
D  K 6 2
C  Q 9 8 7
S  Q J 6 2
H  2
D  Q J T 3
C  J T 6 4

SOUTHWESTNORTHEAST
RathiKaplanBomberBrescoll
 --  --  --1NT*1
Pass2D Pass2H
PassPassPass 
  *1 14-16

Lead: DQ
DQD4DAD6
D3D9D5DK
DTD8C2D2
H2H3HTHK
C6HAH6H4
  D7HJ  

Result: NS +100
Imps: 0

Open Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 27
Vul: None
Dealer S

WEST
NORTH
S  A 8 7 5
H  6 5 4 2
D  Q J 2
C  8 3
EAST
S  T 9 4 3 2
H  J
D  K 9 7 3
C  K J 5SOUTH
S  K Q 6
H  K 8 3
D  8 4
C  A T 6 4 2
S  J
H  A Q T 9 7
D  A T 6 5
C  Q 9 7

SOUTHWESTNORTHEAST
Z grossackMungerA grossackGong
1H 1S 3H *13S
4H PassPassPass
  *1 mixed raise

Lead: ST
SJSTSAS6
D5DKDQD8
H7S3S7SQ
HAHJH2H3
D6D3DJD4
H9S4H4HK
HTS2S5SK
HQC5H5H8
DAD7D2C2
DTD9C3C4

Result: NS -50
Imps: -10

Closed Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 27
Vul: None
Dealer S

WEST
NORTH
S  A 8 7 5
H  6 5 4 2
D  Q J 2
C  8 3
EAST
S  T 9 4 3 2
H  J
D  K 9 7 3
C  K J 5SOUTH
S  K Q 6
H  K 8 3
D  8 4
C  A T 6 4 2
S  J
H  A Q T 9 7
D  A T 6 5
C  Q 9 7

SOUTHWESTNORTHEAST
RathiKaplanBomberBrescoll
1H Pass3H Pass
4H PassPassPass

Lead: D7
D6D7DQD8
HQHJH2H3
C9C5C3CT
DAD3D2D4
SJS2SAS6
HTS3H4H8
HA      

Result: NS +420
Imps: 10

Open Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 28
Vul:  NS
Dealer W

WEST
NORTH
S 
H  Q T 4
D  T 8 6 5 2
C  Q J 7 6 2
EAST
S  K J T 4 2
H  9 8 7 6
D  A J 3
C  8SOUTH
S  8 3
H  A K J 3 2
D  Q 4
C  9 5 4 3
S  A Q 9 7 6 5
H  5
D  K 9 7
C  A K T

SOUTHWESTNORTHEAST
Z grossackMungerA grossackGong
 --PassPass1H
1S 2S Pass3H
3S DblRdblPass
4C PassPassDbl
4D DblPassPass
Pass   

Lead: C8
CKC8C2C5
H5H9HTHJ
CAD3C6C9
D7H8HQHK
SAS2H4S8
D9DJD2D4
S5H7D5H3
DKDAD6DQ

Result: NS -200
Imps: 5

Closed Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 28
Vul:  NS
Dealer W

WEST
NORTH
S 
H  Q T 4
D  T 8 6 5 2
C  Q J 7 6 2
EAST
S  K J T 4 2
H  9 8 7 6
D  A J 3
C  8SOUTH
S  8 3
H  A K J 3 2
D  Q 4
C  9 5 4 3
S  A Q 9 7 6 5
H  5
D  K 9 7
C  A K T

SOUTHWESTNORTHEAST
RathiKaplanBomberBrescoll
 --PassPass2D *1
Dbl4D 4NTPass
5NTPass6C Pass
PassPass  
  *1 multi

Lead: HK
H5H6H4HK
DKDAD2D4
D7D3D5DQ
CTH7HTHA
SAS2HQS3
CAC8C2C3
CKS4C6C4
D9DJD6S8
S5SKC7C9

Result: NS -400
Imps: -5

Open Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 29
Vul: All
Dealer N

WEST
NORTH
S  J 8
H  Q 9 8 5
D  9 7 4
C  J T 5 2
EAST
S  7 4 2
H  A K T 4 2
D  K
C  A K 6 4SOUTH
S  Q T 9 6 5 3
H 
D  Q J 8 6
C  9 7 3
S  A K
H  J 7 6 3
D  A T 5 3 2
C  Q 8

SOUTHWESTNORTHEAST
Z grossackMungerA grossackGong
 --  --Pass2S
Dbl4S PassPass
Pass   

Lead: H6
H6HAH5C3
SAS2SJSQ
DADKD4D6
D3S4D9D8
  S7S8  

Result: NS -620
Imps: 0

Closed Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 29
Vul: All
Dealer N

WEST
NORTH
S  J 8
H  Q 9 8 5
D  9 7 4
C  J T 5 2
EAST
S  7 4 2
H  A K T 4 2
D  K
C  A K 6 4SOUTH
S  Q T 9 6 5 3
H 
D  Q J 8 6
C  9 7 3
S  A K
H  J 7 6 3
D  A T 5 3 2
C  Q 8

SOUTHWESTNORTHEAST
RathiKaplanBomberBrescoll
 --  --Pass2D *1
Dbl4D Pass4S
PassPassPass 
  *1 multi

Lead: DA
DADKD9D6
SKS2S8S9
SA      

Result: NS -620
Imps: 0

Open Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 30
Vul: None
Dealer E

WEST
NORTH
S  K T 9 7 3
H  9 7
D  Q 5
C  9 7 6 4
EAST
S  Q 8
H  A 8 5 4 3
D  J T 9 2
C  T 3SOUTH
S  A 6 5
H  J 2
D  8 7 4
C  A K 8 5 2
S  J 4 2
H  K Q T 6
D  A K 6 3
C  Q J

SOUTHWESTNORTHEAST
Z grossackMungerA grossackGong
 --  --  --1C
1NTPass2H Pass
2S PassPassPass

Lead: DJ
D6DJDQD8
HKHAH7H2
HQH4H9HJ
S4S8S9SA
CJC3C4CA
CQCTC6CK
D3SQC7C2
DKDTD5D4

Result: NS +110
Imps: 0

Closed Room - 2016 Junior USBC U26 F - 29-Dec-2015

Board 30
Vul: None
Dealer E

WEST
NORTH
S  K T 9 7 3
H  9 7
D  Q 5
C  9 7 6 4
EAST
S  Q 8
H  A 8 5 4 3
D  J T 9 2
C  T 3SOUTH
S  A 6 5
H  J 2
D  8 7 4
C  A K 8 5 2
S  J 4 2
H  K Q T 6
D  A K 6 3
C  Q J

SOUTHWESTNORTHEAST
RathiKaplanBomberBrescoll
 --  --  --1D *1
1NT2H 2S Pass
PassPass  
  *1 2+

Lead: CK
CJC3C4CK
CQCTC6CA
H6S8C7C5
HTHAH7H2
HQH3H9HJ
S2SQSK  

Result: NS +110
Imps: 0