The USBF Board has approved the following teams and NPCs for the 2020 WYBTC in Salsomaggiore:

 

Patiño Cup (Under 26)
USA1:

Hongji Wei - Yichen Yin

Zach Grossack - Kevin Rosenberg

Adam Kaplan - Ben Kristensen

NPC: Brian Platnick

USA2:

Louis-Amaury Beauchet - Nolan Chang

Hakan Berk - David Soukup

Daniel Sonner - Isaac Stephani

NPC: David Caprera

 

Damiani Cup (Under 21)
USA1:

Finn Kolesnik - Michael Xu

Harrison Luba - Sarah Youngquist

Zhaofeng Phillip Wang - Jonathan Yue

NPC: Adam Grossack

USA2:

Michael Hu - Arthur Zhou

Cornelius Duffie - Stella Wan

Richard Jeng - Brent Xiao

NPC: Joel Wooldridge

 

Rona Cup (Young Women Under 26)
USA:

Sophia Chang - Lucy Zhang

Cynthia Huang - Morgan Johnstone

Emma Kolesnik - Amber Lin

NPC: Kent Mignocchi

 

Koç University Cup (Under 16)
USA1:

Marley Cedrone - Zach Posternak

Arthur Gong - Eric Xiao

Michael Haas - Sam Pahk

NPC: Alex Kolesnik

USA2:

Charlie Chen - Kayden Ge

Branden Ge - Olivia Schireson

Ethan Xie - Brian Zhang

NPC: Will Watson