System Information


  Gu-Ao System Summary Form, ACBL Convention Card
  Wang-Gu/Ao System Summary Form, ACBL Convention Card
  Sheng-Wei/Gu System Summary Form, ACBL Convention Card
 

About the Players

Jiang Gu
jiang gu  
Hailong Ao
 

 

Ming Sheng
   
Hongji Wei
   
 Jian-Jian Wang